logo-hamienergy-back

خدمات

- طراحی و اجرای پروژه

khadamat5

ایده پردازی

تحقیق و پژوهش

طراحی پروژه

تدوین، نگارش و ارائه

اجرای پروژه

مدیریت و پشتیبانی

کمیته طرح و برنامه دبیرخانه دائمی حامیان انرژی بنابر ضرورت مسئول طراحی، پیاده سازی و اجرای پروژه های فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف انرژی می باشد. بنا به تقاضا و درخواست های شرکت ها و سازمان ها کمیته اجرایی دبیرخانه آمادگی کامل دارد تا با اجرای پروژه های ترویجی و فرهنگی سهمی در پیشبرد اهداف متعالی فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی داشته باشد. برگزاری همایش های ملی ، جشنواره های موضوعی و برپایی نمایشگاه های تخصصی و گالری های هنری و...از مهمترین پروژه های ملی کمیته اجرایی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.

کمیته طرح و برنامه دبیرخانه دائمی حامیان انرژی بنابر ضرورت مسئول طراحی، پیاده سازی و اجرای پروژه های فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف انرژی می باشد. بنا به تقاضا و درخواست های شرکت ها و سازمان ها کمیته اجرایی دبیرخانه آمادگی کامل دارد تا با اجرای پروژه های ترویجی و فرهنگی سهمی در پیشبرد اهداف متعالی فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی داشته باشد. برگزاری همایش های ملی ، جشنواره های موضوعی و برپایی نمایشگاه های تخصصی و گالری های هنری و...از مهمترین پروژه های ملی کمیته اجرایی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.

کمیته طرح و برنامه دبیرخانه دائمی حامیان انرژی بنابر ضرورت مسئول طراحی، پیاده سازی و اجرای پروژه های فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف انرژی می باشد. بنا به تقاضا و درخواست های شرکت ها و سازمان ها کمیته اجرایی دبیرخانه آمادگی کامل دارد تا با اجرای پروژه های ترویجی و فرهنگی سهمی در پیشبرد اهداف متعالی فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی داشته باشد. برگزاری همایش های ملی ، جشنواره های موضوعی و برپایی نمایشگاه های تخصصی و گالری های هنری و...از مهمترین پروژه های ملی کمیته اجرایی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.

کمیته طرح و برنامه دبیرخانه دائمی حامیان انرژی بنابر ضرورت مسئول طراحی، پیاده سازی و اجرای پروژه های فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف انرژی می باشد. بنا به تقاضا و درخواست های شرکت ها و سازمان ها کمیته اجرایی دبیرخانه آمادگی کامل دارد تا با اجرای پروژه های ترویجی و فرهنگی سهمی در پیشبرد اهداف متعالی فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی داشته باشد. برگزاری همایش های ملی ، جشنواره های موضوعی و برپایی نمایشگاه های تخصصی و گالری های هنری و...از مهمترین پروژه های ملی کمیته اجرایی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.

کمیته طرح و برنامه دبیرخانه دائمی حامیان انرژی بنابر ضرورت مسئول طراحی، پیاده سازی و اجرای پروژه های فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف انرژی می باشد. بنا به تقاضا و درخواست های شرکت ها و سازمان ها کمیته اجرایی دبیرخانه آمادگی کامل دارد تا با اجرای پروژه های ترویجی و فرهنگی سهمی در پیشبرد اهداف متعالی فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی داشته باشد. برگزاری همایش های ملی ، جشنواره های موضوعی و برپایی نمایشگاه های تخصصی و گالری های هنری و...از مهمترین پروژه های ملی کمیته اجرایی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.

کمیته طرح و برنامه دبیرخانه دائمی حامیان انرژی بنابر ضرورت مسئول طراحی، پیاده سازی و اجرای پروژه های فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف انرژی می باشد. بنا به تقاضا و درخواست های شرکت ها و سازمان ها کمیته اجرایی دبیرخانه آمادگی کامل دارد تا با اجرای پروژه های ترویجی و فرهنگی سهمی در پیشبرد اهداف متعالی فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی داشته باشد. برگزاری همایش های ملی ، جشنواره های موضوعی و برپایی نمایشگاه های تخصصی و گالری های هنری و...از مهمترین پروژه های ملی کمیته اجرایی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.

حامیان دبیرخانه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ و متعلق به دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.