logo-hamienergy-back

خدمات

- مستندسازی، آمار، نظارت و نظرسنجی

khadamat6

آرشيو و مستند سازی

نظارت و پايش عملكرد

گزارش و آمار

نظرسنجی

مكانيزم تقدير و تشويق

آخرین و مهمترین فعالیت دبیرخانه دائمی حامیان انرژی مستندسازی، آمار، پایش و عملکرد و نظرسنجی می باشد.نظارت مستقیم و غیرمستقیم جهت بررسی میزان اثربخشی و آسیب شناسی پروژه های در حال اجرا یا طرح های انجام شده توسط سازمان های عضو دبیرخانه دائمی حامیان انرژی و همچنین مستندسازی و ارائه گزارش های تکمیلی و آماری از دیگر فعالیت های مهم دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد. اجرای پروژه های نظرسنجی میدانی و مجازی جهت بررسی میزان رضایتمندی مخاطبین و چگونگی اجرای طرح ها و همچنین میزان اثربخشی آن نیز از رئوس مهم فهالیت دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.

آخرین و مهمترین فعالیت دبیرخانه دائمی حامیان انرژی مستندسازی، آمار، پایش و عملکرد و نظرسنجی می باشد.نظارت مستقیم و غیرمستقیم جهت بررسی میزان اثربخشی و آسیب شناسی پروژه های در حال اجرا یا طرح های انجام شده توسط سازمان های عضو دبیرخانه دائمی حامیان انرژی و همچنین مستندسازی و ارائه گزارش های تکمیلی و آماری از دیگر فعالیت های مهم دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد. اجرای پروژه های نظرسنجی میدانی و مجازی جهت بررسی میزان رضایتمندی مخاطبین و چگونگی اجرای طرح ها و همچنین میزان اثربخشی آن نیز از رئوس مهم فهالیت دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.

آخرین و مهمترین فعالیت دبیرخانه دائمی حامیان انرژی مستندسازی، آمار، پایش و عملکرد و نظرسنجی می باشد.نظارت مستقیم و غیرمستقیم جهت بررسی میزان اثربخشی و آسیب شناسی پروژه های در حال اجرا یا طرح های انجام شده توسط سازمان های عضو دبیرخانه دائمی حامیان انرژی و همچنین مستندسازی و ارائه گزارش های تکمیلی و آماری از دیگر فعالیت های مهم دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد. اجرای پروژه های نظرسنجی میدانی و مجازی جهت بررسی میزان رضایتمندی مخاطبین و چگونگی اجرای طرح ها و همچنین میزان اثربخشی آن نیز از رئوس مهم فهالیت دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.

آخرین و مهمترین فعالیت دبیرخانه دائمی حامیان انرژی مستندسازی، آمار، پایش و عملکرد و نظرسنجی می باشد.نظارت مستقیم و غیرمستقیم جهت بررسی میزان اثربخشی و آسیب شناسی پروژه های در حال اجرا یا طرح های انجام شده توسط سازمان های عضو دبیرخانه دائمی حامیان انرژی و همچنین مستندسازی و ارائه گزارش های تکمیلی و آماری از دیگر فعالیت های مهم دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد. اجرای پروژه های نظرسنجی میدانی و مجازی جهت بررسی میزان رضایتمندی مخاطبین و چگونگی اجرای طرح ها و همچنین میزان اثربخشی آن نیز از رئوس مهم فهالیت دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.

آخرین و مهمترین فعالیت دبیرخانه دائمی حامیان انرژی مستندسازی، آمار، پایش و عملکرد و نظرسنجی می باشد.نظارت مستقیم و غیرمستقیم جهت بررسی میزان اثربخشی و آسیب شناسی پروژه های در حال اجرا یا طرح های انجام شده توسط سازمان های عضو دبیرخانه دائمی حامیان انرژی و همچنین مستندسازی و ارائه گزارش های تکمیلی و آماری از دیگر فعالیت های مهم دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد. اجرای پروژه های نظرسنجی میدانی و مجازی جهت بررسی میزان رضایتمندی مخاطبین و چگونگی اجرای طرح ها و همچنین میزان اثربخشی آن نیز از رئوس مهم فهالیت دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.

حامیان دبیرخانه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ و متعلق به دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.