logo-hamienergy-back

خدمات

- آموزش و مشاوره

khadamat2

آموزش

مشاوره

پشتیبانی

سنجش

آزمون

از مهمترین فعالیت های دپارتمان علمی، آموزشی و پژوهشی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان ها و شرکت های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی می باشد. شرکت ها و نهاد های مرتبط با مباحث فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی درخواست های اخذ مشاوره های تخصصی خود را به دبیرخانه اعلام می نمایند.

از مهمترین فعالیت های دپارتمان علمی، آموزشی و پژوهشی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان ها و شرکت های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی می باشد. شرکت ها و نهاد های مرتبط با مباحث فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی درخواست های اخذ مشاوره های تخصصی خود را به دبیرخانه اعلام می نمایند.

از مهمترین فعالیت های دپارتمان علمی، آموزشی و پژوهشی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان ها و شرکت های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی می باشد. شرکت ها و نهاد های مرتبط با مباحث فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی درخواست های اخذ مشاوره های تخصصی خود را به دبیرخانه اعلام می نمایند.

از مهمترین فعالیت های دپارتمان علمی، آموزشی و پژوهشی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان ها و شرکت های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی می باشد. شرکت ها و نهاد های مرتبط با مباحث فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی درخواست های اخذ مشاوره های تخصصی خود را به دبیرخانه اعلام می نمایند.

از مهمترین فعالیت های دپارتمان علمی، آموزشی و پژوهشی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان ها و شرکت های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی می باشد. شرکت ها و نهاد های مرتبط با مباحث فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی درخواست های اخذ مشاوره های تخصصی خود را به دبیرخانه اعلام می نمایند.

حامیان دبیرخانه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ و متعلق به دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.